Činnost Základní umělecké školy Jirkov
Tel: (+420) 474 654 077

ZUŠ Jirkov

Ochrana zdraví a provoz v ZUŠ Jirkov v období do konce škol. roku 2019/2020 – manuál

Tento materiál se vztahuje na základní provozní podmínky základních uměleckých škol. Provoz základních uměleckých škol je možné obnovit od 11. května 2020, a to v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020. Pohyb žáků v základní umělecké škole Jirkov se řídí těmito principy:

Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
 • Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání)

V budově školy                               

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěvu toalet, společných a venkovních prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy
 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru)
 • Toalety jsou vybaveny mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně
 • Škola zajistí dostatečné množství dezinfekce – je k dispozici na chodbách školy a na toaletách
 • Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány také do všech učeben
 • Časté větrání budovy je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min)
 • Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů, zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod.
 • Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, je prováděno nejméně jednou denně
 • Odpadkové koše jsou vyprázdněny alespoň jednou denně

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Žák bude moci vstoupit do školy pouze s podepsaným Čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Formulář je k dispozici zde na webových stránkách školy, popř. u vašich učitelů. V případě změny situace musí být toto prohlášení zákonnými zástupci neprodleně aktualizováno.

V učebně

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do učebny, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem)
 • Maximální počet žáků v učebně je 15
 • V průběhu vzdělávání a konzultací v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 metry (nejméně 1,5 metru) a je to nezbytně nutné. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v učebně
 • U specifických aktivit, kdy dochází k těsnému kontaktu osob (např. tanec, skupinový tanec), obsah a formy vzdělávání přizpůsobí pedagog s důrazem na princip ochrany zdraví
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku
 • V každé učebně se pravidelně větrá (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min)
 • V případě nástrojů nebo předmětů, které používá větší počet osob, je prováděno čištění a ošetřování častěji než standardně, a to tak, aby nedošlo k jejich poškození 

 

   Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka (zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu). O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty
 • Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v  nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy

 

Osobní ochranné pomůcky pro zaměstnance školy

Učitelé ZUŠ Jirkov mají k zajištění bezpečnosti osobní roušky a obličejové štíty. Jsou poučeni o závažnosti situace a o bezpečnostních pravidlech, která je třeba dodržovat. U skupinové výuky a v kolektivních oborech je složení skupin žáků předem dáno a je neměnné. O docházce žáků do školy je veden záznam v třídní knize a tato evidence může být po dohodě s rodiči poskytnuta v rámci projektu Chytrá karanténa.      

Při výuce se bude v jednotlivých oborech postupovat takto: 

Hudební obor (HO)

 1. Před příchodem žáků na hodinu bude třída vydezinfikovaná
 2. Příchod žáků do třídy v roušce – dezinfekce rukou
 3. Výuka hry s učitelem – buď na vlastní nástroj (kytara, dechový nástroj, apod.), nebo na nástroj školní, který používá více osob (klavír, klávesové nástroje, bicí nástroje, apod.) – je ošetřován častěji, v rámci zamezení rizik
 4. Po ukončení hodiny bude učitel dezinfikovat klávesy, pomůcky – notové stojany, stojánky pod nohy, kliku, umyvadlo+baterii, apod.
 5. Na WC budou žáci chodit jednotlivě, po příchodu z WC opět dezinfekce rukou
 6. Třídu učitel po ukončení výuky každého žáka/žáků vyvětrá
 7. V hodinách HN bude sedět v každé lavici jeden žák
 8. Na konci hodiny při odchodu žáků – opět dezinfekce rukou
 9. Po odchodu žáků ze třídy učitel vydezinfikuje všechny pomůcky, kliku, stoly, židle a připraví tak učebnu pro další skupinu žáků

Výtvarný obor (VO)   

 1. Před příchodem žáků na hodinu bude třída vydezinfikovaná
 2. Příchod žáků do třídy v roušce – dezinfekce rukou
 3. Každý žák má své pracovní místo – stůl, žáci se nebudou shlukovat
 4. Každý žák bude pracovat samostatně na své práci podle zadání, individuálně bude učitel s žáky konzultovat pracovní postupy a techniky (hodina bude probíhat stejně pouze s důslednějšími hygienickými opatřeními)
 5. Během hodiny bude učitel dezinfikovat pomůcky, kliku, umyvadlo+baterii
 6. Žáci nebudou nosit s sebou svačiny, pouze pití
 7. Na WC budou žáci chodit jednotlivě, po příchodu z WC opět dezinfekce rukou
 8. Třída bude větraná, pokud dovolí počasí, budou žáci chodit pracovat na zahradu školy, kde budou dodržovat rozestupy
 9. Na konci hodiny při odchodu žáků – opět dezinfekce rukou
 10. Po odchodu žáků ze třídy učitel vydezinfikuje všechny pomůcky, kliku stoly, židle a připraví tak učebnu pro další skupinu žáků

Taneční obor (TO)

 1. Nebude se používat šatna, žáci si nechají věci ve třídě
 2. Před příchodem žáků na hodinu bude třída vydezinfikovaná
 3. Příchod žáků do třídy v roušce – dezinfekce rukou
 4. Výuka v TO bude probíhat s dodrženými rozestupy v klidnějším režimu – protahovací cviky, práce u tyče – baletní průprava, zaměření na preciznost pohybu v pomalejším provedení, využití internetu: baletní a taneční videa a následné rozbory učitele s žáky, seznamování s různými tanečními styly a technikami, v hodině bude zařazena také teorie
 5. Žáci nebudou nosit s sebou svačiny, pouze pití
 6. Na WC budou chodit jednotlivě, po příchodu z WC opět dezinfekce rukou
 7. Třída bude větraná, pokud dovolí počasí, budou žáci TO chodit pracovat na zahradu školy, kde budou dodržovat rozestupy
 8. Na konci hodiny při odchodu žáků – opět dezinfekce rukou
 9. Po odchodu žáků ze třídy učitel vydezinfikuje všechny pomůcky, tyč, kliku a připraví tak učebnu pro další skupinu žáků

Literárně-dramatický obor (LDO)

 1. Před příchodem žáků na hodinu bude třída vydezinfikovaná
 2. Příchod žáků do třídy v roušce – dezinfekce rukou
 3. Výuka v LDO bude probíhat s dodrženými rozestupy v klidnějším režimu –žáci se více zaměří na recitaci, čtení textů, rozbory textů, hlasovou průpravu, zlepšení artikulaci a práci s výrazem, omezit pohybové hry
 4. Žáci nebudou nosit s sebou svačiny, pouze pití
 5. Během hodiny bude učitel dezinfikovat pomůcky, kliku, umyvadlo+baterii
 6. Na WC budou chodit jednotlivě, po příchodu z WC opět dezinfekce rukou
 7. Třída bude větraná, pokud dovolí počasí, budou žáci LDO chodit pracovat na zahradu školy, kde budou dodržovat rozestupy
 8. Na konci hodiny při odchodu žáků – opět dezinfekce rukou
 9. Po odchodu žáků ze třídy učitel vydezinfikuje všechny pomůcky, používané rekvizity, židle, kliku a připraví tak učebnu pro další skupinu žáků

 Úplata za vzdělávání 

Současnou situaci uzavření přístupu do ZUŠ a vliv na úplatu právní předpisy výslovně neřeší. Jedná se o tzv. vyšší moc. Tato situace zpravidla není ani řešena ve školním řádu (vnitřním předpise), jelikož se nyní jedná o běžně nepředvídatelnou situaci. Je doporučeno platbu školného nevracet, protože platby mají být pololetní a tedy v tuto chvíli uhrazeny. Je možné přihlédnout například k tomu, zda škola nabídla žákům možnost distanční výuky, v každém případě o způsobu platby, popř. o vrácení školného, nebo jeho poměrné části rozhoduje vždy ředitel školy. Přestože v naší škole byla distanční výuka žákům umožněna a od 11.5. již probíhá výuka prezenční, rozhodla jsem o platbách školného v této situaci takto:

 • za období 2. pololetí se bude platit školné za měsíce únor – duben (únor byl plně vyučován, březen pouze týden, duben pouze distančně)
 • za měsíce květen – červen se školné hradit nebude, i v případě, že žák využije prezenční výuku od 11.5. a bude chodit na vyučování až do konce června
 • jestliže žák platí školné pololetně, tedy má uhrazeno období únor – červen, bude mu školné za poslední dva měsíce převedeno do dalšího školního roku, tedy ve školním roce 2020/2021 bude mít již uhrazeno září – říjen, popř. může řešit vrácení školného individuálně s ekonomkou školy
 • pokud žák platí školné jinak, než pololetně, je třeba, aby nejpozději do konce května 2020 uhradil školné za zmíněné 3 měsíce, jinak mu nebude umožněno pokračovat v příštím roce ve studiu

Toto rozhodnutí platí pro všechny žáky stejně, ať už využili distanční výuku, či nikoliv. Stejné podmínky platí i pro žáky, kteří nevyužijí od 11.5.2020 možnost opětovné prezenční výuky. Pokud nemáte dosud školné uhrazeno, učiňte tak co nejdříve, ať za tímto náročným školním rokem uděláme tečku a začneme v září nový školní rok lépe. Děkuji za pochopení.

Milena Sailerová