Činnost Základní umělecké školy Jirkov
Tel: (+420) 474 654 077

ZUŠ Jirkov

Výuka od 7.12.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

od 7.12.2020  je umožněna prezenční výuka do 10 žáků nebo účastníků vzdělávání.

Je to pro nás velká radost a jsme rádi, že i pro vás. Naši učitelé vám rádi podají potřebné informace, nebojte se ptát, abyste byli klidní a měli jistotu, že vaše děti budou v bezpečném prostředí. Je samozřejmé, že nemůže být dodržen rozvrh standardně, tak vás prosím o shovívavost a trpělivost. 

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu https://bit.ly/3pl4JwY), popřípadě každých 30 min. Učitelé jsou si toho vědomi.

Provoz v naší škole bude od 7.12.2020 probíhat podle těchto pravidel:

  • je umožněna prezenční výuka do max. 10 žáků
  • tam, kde nelze postupovat podle předešlého bodu (vzdělávání ve větší skupině), probíhá nadále distanční způsob vzdělávání
  • je zakázán zpěv a sportovní činnost s výjimkou oborů, ve kterých je zpěv a sportovní činnost stěžejní součástí rámcového vzdělávacího programu
  • nadále je možné konat individuální konzultace
  • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole nebo školském zařízení) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách škol
  • je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst učitele výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob
  • ve vnějších prostorách škol se povinnost řídí aktuálně platnými obecnými pravidly – najdete je na našich webových stránkách o něco níže
  • v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv – tam, kde jsou povoleny, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku
  • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy nebo školského zařízení je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky
  • příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, apod.

Věřím, že tuto nelehkou situaci společně zvládneme a budeme se v dalších měsících těšit z toho, že vaše děti opět můžeme vzdělávat i prezenční formou. Přeji vám všem pevné zdraví a děkuji vám za bezvadnou spolupráci.

Milena Sailerová