Činnost Základní umělecké školy Jirkov
Tel: (+420) 474 654 077

Zápis nových žáků

           

Kritéria pro přijímání žáků v ZUŠ Jirkov

Žáci jsou ke studiu na ZUŠ Jirkov přijímáni na základě prokázaných schopností a talentu při průzkumu na mateřských a základních školách, nebo při přijímacích pohovorech na ZUŠ. Cílem přijímacího pohovoru je zjistit u žáka míru hudebnosti, hudební a rytmické paměti a  fyziologické předpoklady ke studiu zvoleného oboru – HO, VO, TO, LDO.

Jako podklad pro přijetí slouží závazná přihláška, podepsaná zákonným zástupcem (v případě nezletilého žáka), nebo zletilým žákem. Podpisem přihlášky se zájemce o studium zavazuje dodržovat školní řád, učební plány příslušného oboru a další předpisy, související s provozem školy. Dále se zavazuje platit ve stanovených termínech a stanovené výši příspěvek na úhradu nákladů, spojených s poskytováním základů vzdělání (dále jen příspěvek). Žák školy má nárok na kvalitní výuku ve zvoleném oboru a předmětu v rozsahu učebních plánů a osnov, prezentace svých schopností na veřejnosti pod hlavičkou ZUŠ Jirkov, účasti na akcích, pořádaných školou, získání dokladu o vzdělávání na ZUŠ – v přípravném ročníku potvrzení, od 1. ročníku vysvědčení. Kvalita a úroveň výuky je zajištěna pravidelnou kontrolou České školní inspekce a výrazně se tím odlišuje od různých zájmových kurzů a kroužků volno-časových aktivit.

Předpoklady pro přípravné studium v hudebním oboru (od 5 let):

 • Zazpívat samostatně písničku, nejlépe lidovou, bez doprovodu v hlasové poloze dítěte.
 • Transpozice do jiné tóniny – zjištění hlasového rozsahu.
 • Zopakování předehraného a předzpívaného tónu v hlasovém rozsahu dítěte.
 • Zopakovat jednoduchý melodický motiv v hlasovém rozsahu dítěte.
 • Poznávání vyššího a nižšího tónu
 • Zopakovat jednoduchý rytmický model ve 2 a 3 dobém taktu v rozsahu 2 až 4 taktů.
 • U mimořádně šikovných dětí využít v rytmických modelech tečkovaný rytmus, synkopu a triolu, poznávání vyššího a nižšího tónu z harmonicky zahraného dvojzvuku, event. poznat sluchem počet (2 – 3) zahraných tónů harmonicky. 

Předpoklady pro přípravné studium ve výtvarném  oboru (od 6 let):

 • Kresba – pozorovací schopnosti žáka vyjádřené jednoduchou lineární kresbou jednoduchými grafickými prostředky s důrazem na proporčnost, vztahy a umístění do formátu (zátiší z různých předmětů)
 • Malba – volné malířské vyjádření děje z představy s důrazem na zobrazené postavy, situaci a její barevnost (pohádkový motiv – vlastní volba malířské techniky)
 • Prostorové vyjadřování – vyjádření objemu modelováním se vztahem celek, detail, statika práce (zvířátko..)
 • Rozhovor nad přinesenými domácími výtvarnými pracemi žáka. Proč chceš chodit malovat?…

Předpoklady pro přípravné studium v tanečním oboru (od 5 let):

 • Zkoušení rytmického vnímání : chůze, běh (podle klavíru).
 • Vytleskávání rytmu
 • Tělesná dispozice:
 • a) uvolněnost kyčelních kloubů
 • b) vláčnost rukou
 • c) pružnost páteře
 • Celková muzikálnost:
 • a) vytleskávání říkadla
 • b) zpěv písničky a její vytleskání

Předpoklady pro přípravné studium v literárně dramatickém oboru (od 7 let):

 • Prověření správné výslovnosti (opakovat několik jazykolamů)
 • Zjistit pohybové dispozice (předvést např. různou chůzi, opakovat jednoduchý cvik po učiteli, atp.)
 • Zpěv jednoduché písničky nebo říkadla s pohybem nebo bez pohybu
 • Vytleskání jednoduchého rytmu (opakování po učiteli)
 • Zkouška představivosti ( vidím pejska…zaujmout vztah….)
 • Přednes básně nebo říkadla (známý text připravený doma)
 • „Proč chceš chodit do literárně dramatického oboru?“
 • Rád recituješ? Rád čteš? Rád chodíš do divadla?