Historie

Schule Goerkau

Zřízení a stavba školy

Ve školní kronice (psané samozřejmě německy), která zaznamenává první informace o zřízení školy je psáno: “ Na zasedání městské školní rady dne 22.12.1902 byla probrána otázka zřízení Měšťanské školy pro chlapce a dívky. Při audienci ve Vídni na příslušných ministerstvech zjistili členové poselství, že jirkovskou žádost o zřízení Státní reálky předcházelo již 34 žádostí jiných měst, která byla v pořadníku před jirkovskými. Návrh o zřízení a stavbu školy byl předán vedení města a přiškolených obcí. Usnesení místní rady z 25.1.1903 neodsouhlasilo výstavbu měšťanské školy, zástupci rady se nedohodli. Na výstavbu mělo přispět nejen město, ale i přiškolené obce (Kyjice /protestoval zástupce Kyjic/, Vinařice, Jindřišská atd.).

V roce 1904 (1.4.) přišlo úřední povolení ze zemské školní rady zřídit měšťanskou školu s ohledem na místní poměry. Konala se soutěž o stavební návrhy (výběr stavebního plánu – 7 970 m2 ; výhody – blízko kostela, volné místo, pevné podloží; nevýhody – blízkost hlavní silnice s hodně povozy, hlučné kovárny). Měšťanskou školu nechalo postavit a financovalo město, a 1.10.1905 zde započala chlapecká Měšťanská škola svůj první školní rok. Učitelé vedli své žáky k první mši do děkanského kostela a pak do nových tříd“.

Stručná historie škol v Jirkově do roku 1945

V roce 1905/1906 byla otevřena nově postavená Měšťanská škola (nyní ZUŠ), která sloužila především německým dětem.

Roku 1927 koupil stát pro českou menšinovou školu, která zde byla již od 17.8.1923, budovu dřívějších lázní „Rosenbad“, pozdější restauraci „U lázní“ v Zahradní ulici, kam přešla 24.12.1929 česká škola a školka (řídící učitel byl Václav Šíma).

Od roku 1932 sloužila německým dětem v Jirkově chlapecká měšťanská škola, dívčí měšťanská škola, pomocná škola, dále pak chlapecká obecná škola, dívčí obecná škola, průmyslová vzdělávací škola, jesle (dětský domov) a školka.

Roku 1933 zde začala působit Henleinova Sudetoněmecká strana. Soužití Čechů a Němců se stále zhoršovalo. Přes těžkosti, které v té době česká menšina zde měla, se podařilo roku 1936 otevřít v Jirkově v budově české obecné školy i jednu třídu české měšťanské školy. Z 36 tamních žáků bylo 26 přespolních. V následujícím roce zde byly již dvě třídy měšťanské školy, ale pak přišel Mnichov a s ním zánik všeho českého školství v pohraničí.

V německé škole (dnešní ZUŠ) skončilo vyučování v prosinci 1944 a pak v ní nějakou dobu byly ubytováni uprchlíci před frontou, němečtí vojáci, rudoarmějci a nakonec i vězňové vracející se z koncentračních táborů.

Zmapování českého školství v Jirkově od roku 1945

V roce 1945 (18.6.) byla otevřena v této budově prvá třída měšťanské školy v Jirkově a vyučovacím jazykem byl český jazyk. Dalo hodně práce dát budovu alespoň trochu do pořádku, aby se hned po válce mohlo začít vyučovat. Na měšťanskou školu do Jirkova je přikázán odb.uč. Karel Černý, zatímní ředitel Josef Zábraha nastupuje 27.6.1945. Školní rok 1944/45 byl ukončen 19.7.1945. Hlavní prázdniny začaly 20.7.1945 a trvaly do 2.9.1945. Škola měla na konci škol. roku celkem 51 žáků. Šk.rok 1945/46 začal 17.9.1945 se 147 žáky a ukončen byl 22.6.1946 již se 237 žáky. V budově začal být velký nedostatek místa, protože neustále přibývali noví žáci jak do obecné, tak i do měšťanské školy /tyto informace nám podala kronika školy vedená od r.1945 ředitelem Zábrahou/.

Rok 1953 přinesl měnovou reformu a s ním i také změnu v názvech škol. Od tohoto roku přestaly existovat obecné a měšťanské školy a byly již jen sjednocené osmileté školy. V roce 1953 měla škola už 630 žáků, v roce 1958 stoupl počet žáků na 703. Byl nedostatek tříd ve škole, roku 1955 se učilo v přeplněných třídách až 43 žáků. A to přesto, že roku 1947 byla v Mostecké ulici otevřena druhá obecná škola a v Zahradní ulici začala pracovat pomocná škola.

V roce 1960 byla v Nových Ervěnicích otevřena 3.ZDŠ o 21 třídách. Problém s nedostatkem tříd se ale nevyřešil, stále ještě musely být některé učebny umístěny mimo školní budovy. V roce 1961 byla dokončena přístavba 1.ZDŠ (nyní ZUŠ), kde tak přibylo 6 učeben a 2 dílny. Nedostatek učeben se tak přece jen trochu snížil.

Po polovině 80. let již mělo město Jirkov 18-ti třídní základní školu s bazénem (dnešní 2.ZŠ), další škola se 16 třídami byla otevřena na sídlišti Na Borku a pokračovala výstavba sídliště Vinařická II.

V roce 1986 mělo město Jirkov 4 základní školy:

1. ZŠ v Chomutovské ulici – r.1989 přestěhovanou do nové budovy v ulici Budovatelů

2. ZŠ v Mostecké ulici – přestěhovanou r.1985 do nové budovy ve Studentské ulici

3. ZŠ v Nerudově ulici – od r.1960

4. ZŠ v Krušnohorské ulici – od r.1987

Zvláštní škola – přestěhovala se v roce 1985 z Kludského vily do budovy dřívější 2. ZŠ, do Mostecké ulice

ZUŠ Historie

Od historie k současnosti

V roce 1948 byla v Jirkově otevřena pobočka Městské hudební školy v Chomutově s ředitelem Josefem Řáhou. O dva roky později, v r. 1950 měl Jirkov již svou vlastní Městskou hudební školu. Hudební škola sídlila v Husově ulici č. 434 až do roku 1991, kdy se přestěhovala do bývalé budovy 1. ZŠ v Chomutovské ulici, kde má své stálé působiště dosud.

Na hudební škole se vyučoval od počátku pouze hudební obor, ostatní obory se s letitými přestávkami učily také, ale záleželo na tom, zda škola měla na výuku těchto oborů učitele. Například taneční obor se učil již v 50.letech, ale měl dlouholetou přestávku a začal se učit až v 90.letech. Literárně-dramatický obor měl své počátky v polovině 70.let a výtvarný obor se učí od 80.let minulého století. Všechny obory se učí na ZUŠ Jirkov od roku 1992, kdy škola získala větší prostory – hudební obor (HO), výtvarný obor (VO), taneční obor (TO), literárně-dramatický obor (LDO). ZUŠ Jirkov získala právní subjektivitu 29.6.1993 a jejím zřizovatelem je město Jirkov.

Změny v názvech hudebních škol:

1950 – hudební školy
1962 – hudební školy přejmenovány, vznikly Lidové školy umění (LŠU)
1990 – další změna v názvu – Základní umělecké školy (ZUŠ)

Ředitelé hudební školy – LŠU – ZUŠ od roku 1950

1950 – 1953 Trögler Alois
1953 – 1955 Čepková Anděla
1955 – 1971 Dolanská Marcela
1971 – 1984 Hanousková Jaroslava
1984 – 1985 Kubík Milan
1985 – 1986 Hons Miloš
1985 – 1991 Malá Hana
1991 – 1995 Benda Petr
1995 – 1997 Hanousková Jaroslava
1997…………Sailerová Milena

Zástupci ředitelů

Malá Hana
Sailerová Milena
Švejkarová Ivana

Současnost a prezentace školy

V současnosti má škola na 700 žáků. Hudební obor je naplněn nejvíce, má cca 370 žáků, výtvarný obor má 170 žáků, v tanečním oboru je 115 žáků a v literárně-dramatickém 50 žáků.

Škola se snaží vytvářet co nejlepší podmínky pro studium jednotlivých oborů. Učitelé mají velmi dobré materiální zázemí, sami se snaží stále se vzdělávat, aby mohli svým žáků podávat nové informace, využívají stále nové výukové metody a formy práce. Žáci i učitelé mohou využívat nejmodernější výukové materiály a pomůcky. Učitelé spolu s žáky připravují nejen školní interní akce a koncerty, ale prezentují se i na veřejnosti. Každoročně připravují vánoční vystoupení v domovech důchodců, podílejí se na Jirkovském Adventu, taneční obor se prezentuje na plesech spolu s tanečním orchestrem, flétnový soubor pravidelně hraje na svatbách na Červeném Hrádku, smíšený pěvecký sbor Ventilky reprezentuje školu na mnoha soutěžích a charitativních akcích po celé republice a je organizátorem celorepublikového sborového festivalu s názvem Jirkovský Písňovar, hudební a literárně-dramatický obor připravuje výchovné koncerty pro mateřské a základní školy, je organizátorem republikové klávesové soutěže Jirkovské klávesy, výtvarný obor pořádá celorepublikovou výtvarnou soutěž Jirkovská paleta a výstavy pro veřejnost, všechny obory se podílí na přípravě a organizaci Masopustu a prezentaci svých oborů ke Dni dětí ve městě Jirkově.

Škola již několik let spolupracuje s italským režisérem Furlanem v německém kulturním středisku Centro Arte Monte Onore a v romantickém prostředí bývalého zámku vytváří spolu s německými studenty masky a kostýmy ve stylu italské Commedia dell’arte, které jsou pak součástí divadelních představení.

Účastní se také projektů s uměleckou školou v německém Oederanu a připravuje koncerty pro německé občany partnerského města Brand-Erbisdorf.

Všichni zaměstnanci školy se ale především snaží o to, aby vytvářeli pro naše žáky báječnou atmosféru a klidné, příjemné prostředí, kam se i po letech mohou rádi vracet.

Související obrázky: